| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2553
การอบรม เรื่องแนวทางในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC TOOLS) ที่โรง...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้กับผู้บริหาร และพนักงานของ...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
คุณเมธีระ เสรีรัชวัชระ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ขั้นตอนการพัฒนาระบบ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2553
สายธุรกิจไก่เป็ดร่วมกับสำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงฟักหนองจอก ฟาร์มพ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง และแพลงตรอนแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภู...
Lotus Super Center เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
สำนักพัฒนาฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานด้านโครงการประหยัดพลังงาน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Lotus Super...
กลุ่มธุรกิจ Non-Agro เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553
สำนักพัฒนาฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานจาก C.P. Corporate University เพื่อศึกษาโอกาสในการจัดทำสื่อการสอนโด...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 11 - 15 มกราคม 2553
มีการจัดอบรมเรื่องการจัดการพลังงานเบื้องต้น การบำรุงรักษาแบบทวีผล(TPM)และ ตัวชี้วัด “ประสิทธิภ...
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย - เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552
กลุ่มการตลาดและจัดจำหน่าย ได้จัดงาน Golden Ant ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานระดับปฏิบัติการ ไ...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
คุณศัลย์ มูลศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารอาคารและการตลาด บริษัท ซี.พี.พลาซ่า จำกัด และผู...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552
คณะทำงานศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว ภายใต้การนำโดยนายประเสริฐ แสงปิยะ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับส...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
คณะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น ECCJ, ACE และ พพ. เข้าเยี่ยมอาคาร CP Tower 1 ภายใต้โครงการ PROMEEC โดยให้คำแน...
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย - เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2552
บริษัท CPRAM ลาดหลุมแก้ว ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญพลังงานจากAsean และ ประเทศญี่ปุ่น และกรมพัฒนาพลังงานทดแท...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
คณะทำงานด้านโครงการประหยัดพลังงานของโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ได้ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการละลายน้ำแ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552
สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการประหยัดพลังงาน โรง...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2552
คณะทำงานโครงการพิเศษร้อยเพชร ฟาร์มทดลองบ่อทอง เขาสมิง ท่าโสม และฟาร์มเกาะช้าง ร่วมกับสำนักพัฒนาฯ ทำก...
กลุ่มผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2552
การร่วมรับฟัง และหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552
คุณชนันนัทธ์ กัลยาณมิตร วิทยากรจากสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เครือฯ ให้ความรู้ด้านก...
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเครือฯ และคณะทำงาน - เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์, ทรู ลิสซิ่ง, ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน เครือฯ และสำนักพัฒนาและเพิ่มประสิ...
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร - เมื่อวันที่ 1 และ 3 กันยายน 2552
ได้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ที่สวนเกษตร จ.ชลบุร...
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย - เมื่อวันที่ 28 และ 30 สิงหาคม 2552
ทางสำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม บริษัท CPRAM (ลาดหลุมแก้ว) เข้าตรวจสอบระบ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552
คุณชาญวิทย์ มโนธีรวัฒน์ ให้การสนับสนุนประกวดโครงการ QCC ภายในบริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
ทำการตรวจวัดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ ที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 1...
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย - เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552
การขยายผลโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องน้ำโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) - คณะท...
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมฯ เขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2552
คณะทำงานด้าน SHE ประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เขตประเทศจีน ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความ...
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
คณะทำงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพได้จัดอบรมในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ เครื่อง...
ศูนย์การค้า Lotus Supercenter (Shanghai) - เมื่อวันที่ 13–16 กรกฎาคม 2552
ได้มีการจัดอบรมการทำโครงการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาที่ดี ในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และระบบท...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อเดือน มิถุนายน 2552
การจัดวางคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ห่างจากผนังอาคารอย่างน้อย 15 เซนติเมตร และควรติดตั้งชุดอ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อเดือน มิถุนายน 2552
คณะทำงานสายธุรกิจโรงเพาะฟักลูกกุ้ง ทำการสำรวจสภาพการใช้พลังงานของฟาร์มตะวัน ฟาร์มหัวไทร และฟาร์มท่าบ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อเดือน มิถุนายน 2552
คณะทำงานของบริษัท เชสเตอร์ ฟูดส์ จำกัด ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมของร้านสาขาสุขาภิบาล 2 แล...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552
คณะทำงานของหน่วยงานธุรกิจสัตว์บก สายฟาร์มสุกร ทำการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพื่อพัฒนาระบบกำ...
ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม - เมื่อวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2552
ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพัฒนาฯ ร่วมกับคณะทำงานเขตประเทศเวียดนาม จัดฝึกอบรมระบบการจัดการพลังงาน และได้ทำก...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 17, 26 มี.ค. และ 11-12 พ.ค. 2552
ธุรกิจสัตว์น้ำ สายฟาร์มกุ้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้จัดอบรมหลักสูตร Introduction to Lean ...
ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 22 - 29 เมษายน 2552
ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารและคณะทำงานที่ มณฑลเสฉวน เพื่อสำรวจการใช้พ...
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและมัลติมิเดีย - เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
ที่ True Learning Center คณะทำงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน SAN ได้จัดอบรมการใช้ 7 QC Tools ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2552
โรงงานแปรรูปไก่ มีนบุรี 1  ได้จัดอบรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังใ...
ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 16 - 18 เมษายน 2552
ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักพัฒนาฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะทำงาน ที่เมืองหนานทง เพื่อสำรวจการใช้...
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเครือฯ - เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
คณะทำงานด้านการประหยัดพลังงาน และกลุ่มวิศวกรในเครือฯ ได้จัดประชุมหารือเรื่องการจัดทำมาตรฐานการเลือกใ...
ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 7 - 10 เมษายน 2552
ตัวแทนจากสำนักพัฒนาฯ และสำนักความปลอดภัยฯ ได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องที่ โลตัสเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำโครงการลดก...
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
คณะทำงานด้านการประหยัดพลังงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเ...
ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 29 มีนาคม - 5 เมษายน 2552
สำนักพัฒนาฯ และสำนักความปลอดภัยฯ ได้เข้าสำรวจการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของกล...
กลุ่มธุรกิจพลาสติก - เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
คณะวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท CPPC International เข้าศึกษางานด้าน การจัดการพลังงาน และระบบงานด้า...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552
คณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพัฒนาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต โรงงานแปรรูปครบวงจร นครราชสีมา เพื่อศึกษาศัก...
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552
คณะผู้แทนของประเทศกลุ่มอาเซียน 20 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานของอาคารฟอร์จูนทาวน์ ในโค...
ธุรกิจเขตประเทศเวียดนาม - เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
ท่านประธาน มนตรี เจียรวนนท์ และตัวแทนจากสำนักพัฒนาฯ ได้ร่วมประชุมกับคุณ อนันต์ อธิกพาณิชย์ และผู้บริ...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2552
ฟาร์มอุดร คณะทำงานด้านประหยัดพลังงานของสายธุรกิจครบวงจรภูมิภาค ได้เข้าสำรวจการใช้พลังงานและการทำ Bio...
ธุรกิจเขตประเทศจีน - เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
ท่านประธาน มนตรี เจียรวนนท์ รองประธานอาชว์ เตาลานนท์ และรองประธานเหยาหมิงผู่ ได้ร่วมประชุมกับ คณะผู้...
กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและมัลติมิเดีย - เมื่อวันที่ 16 และ 18 กุมภาพันธ์ 2552
หน่วยงาน SAN และ Network Management ได้จัดกิจกรรม QCC ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีโครงการเพิ่มป...
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
ฟาร์มกุ้งกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดสัมมนาเรื่องการผลิตแบบ Lean โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดก...
ธุรกิจห้างซุปเปอร์แบรนด์มอลล์ - เมื่อวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2552
สำนักพัฒนาฯ และ สำนัก SHE เครือฯ ร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของ Shanghai Kinghill Limited โดยมีวัตถุประสง...
Previous Page | Next Page
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต