| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing
  พลังงาน

วารสารเครือข่ายพลังงานชีวภาพ ฉบับที่ 1/2553
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานชีวมวลและถ่านหินสะอาด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงา...


ลดโลกร้อน
ในภาวะที่ก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากประชาคมโลกยังนิ่งเฉยและไม่ยอมทำอะไร ระดับความรุนแรงของปัญหาอาจมีมา...


  การเพิ่มผลผลิต

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose)เป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง NECTEC, MTEC, NANOTEC, มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทเอกชนที...


วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำยาเช็ดพื้นจากน้ำมันไพลสู่เชิงพาณิชย์
วันที่ 12 พ.ย. 2552 นางอัญชลี กมลรัตนกุล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ และ นายพลพฤทธิ์ รัตนภิญโญกุล กรร...


Hover here, then click toolbar to edit content
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต