| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > เกร็ดความรู้ด้านพลังงาน
  เกร็ดความรู้

  Independent Power Producer
 
 
            ไอพีพี ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า IPP ย่อมาจาก Independent Power Producer หมายถึงผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ คือบริษัทใดก็ได้ที่เข้ามาเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อของกฟผ. และได้รับคัดเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถผลิตไฟฟ้าและขายให้ประชาชนหรือโรงงานผ่านทางกฟผ.ได้
 
            เงื่อนไขการซื้อไฟฟ้าจากไอพีพี
            เงื่อนไขที่กฟผ.ตกลงซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนเป็นเงื่อนไขสากลที่ยอมรับกันทั่วไปทั่วโลก มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
            1. เอกชนกำหนดเลือกชนิดเชื้อเพลิงเอง แต่ให้เน้นเชื้อเพลิงที่สะอาด และเน้นการกระจายของแหล่งจัดซื้อหรือจัดหาพลังงาน แต่ห้ามใช้ระบบนิวเคลียร์ ราคาต้องยุติธรรม(ไม่ปรับราคาบ่อย) มีขายให้รัฐแน่นอน (ไม่ใช่ขายบ้างขาดบ้าง) และเอกชนต้องรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเองด้วย ถ้าใช้เชื้อเพลิงราคาถูก แต่มีก๊าซมลพิษเยอะ ก็ต้องดูแลให้สะอาดก่อนปล่อยก๊าซทิ้ง
            2. เอกชนต้องเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าเอง แต่ตำแหน่งที่เลือกนั้นต้องให้สอดคล้องกับภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าของประเทศตามแผนพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าที่ใดยังต้องการไฟอีกมาก และที่ใดยังมีปัญหาระบบไฟไม่มั่นคง เช่น อาจมีปัญหาไฟตกบ่อยๆหรือไม่พอใช้ถ้าชุนชนหรือโรงงานขยายตัวก็จะมีนโยบายให้ไปสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในบริเวณนั้น และที่สำคัญคือ ต้องคำนึงถึงระยะห่างของระบบสายส่งของ กฟผ.ที่มีอยู่แล้วเพื่อที่กฟผ.ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในการขยายระบบสายส่ง

            3. อัตราค่าซื้อขายไฟฟ้า แบ่งเป็นสองส่วนคือ
               ส่วนแรก: จะผลิตไฟหรือไม่ผลิต จะซื้อไฟหรือไม่ซื้อ กฟผ.ต้องจ่ายเงินให้เอกชน ข้อนี้บางคนอาจแปลกใจหรือสงสัยว่าทำไมจะต้องจ่ายเงินด้วย ในเมื่อยังไม่ได้ซื้อไฟฟ้ามาใช้จริงจัง  ไม่ต้องแปลกใจหรือสงสัยหรอก เพราะสัญญาข้อนี้เป็นสัญญาทั่วไป กล่าวคือ ถ้ากฟผ.ไม่ซื้อจากเอกชน แต่มีความต้องการใช้ไฟเพิ่มขึ้น
(ถ้าไม่มีความต้องการ กฟผ.คงไม่ชักชวนเอกชนมาผลิตไฟขายตั้งแต่แรกแล้ว) กฟผ.จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเอง และต้องลงทุนในส่วนนี้(แม้ตอนไม่ผลิตไฟ)อยู่ดี ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ ค่าเงินต้นที่กู้มาลงทุน และค่าดอกเบี้ย เป็นต้น
            ส่วนที่สอง: เป็นส่วนที่มาจากค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนอย่างอื่น เรียกว่าค่าพลังงานไฟ้ากฟผ.จะจ่ายให้เมื่อกฟผ.สั่งให้เอกชนผลิต และเอกชนได้ผลิตและจ่ายไฟเข้าระบบสายส่งของกฟผ.แล้วเท่านั้น นั่นคือ จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อมีการซื้อขายไฟอย่างเป็นรูปธรรม และวัดผ่านมิเตอร์หรือหม้อไฟฟ้าได้แล้วเท่านั้นนั่นเอง

            4. เหตุสุดวิสัย ถ้าเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น มีการยกเลิกสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้จะเป็นดังนี้
            กรณีที่1: ถ้ากฟผ. ทำสัญญากับเอกชนไว้ แต่รัฐไม่อนุมัติให้สร้างโรงไฟฟ้า จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งๆที่เอกชนทำตามสัญญาทุกอย่าง แบบนี้ถือว่าเอกชนไม่ผิด และฝ่ายรัฐต้องรับผิดชอบ โดยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
            (1) ขยายเวลาในสัญญาให้เอกชน
            เหตุสุดวิสัยนานแค่ไหน ก็ต่อสัญญานานเท่านั้น
             หรือ
            (2) จ่ายค่าเสียหายในรูปของค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้เอกชน กล่าวคือ ถ้าเอกชนสร้างโรงงานเสร็จแล้ว ลงทุนไปแล้ว และพร้อมที่จะจ่ายไฟให้รัฐ แต่กฟผ.ไม่ยอมซื้อสักที แบบนี้รัฐต้องเสียค่าปรับให้เอกชน เพราะรัฐเป็นผู้ชักชวนเอกชนมาขายของพอเขาพร้อมจะขาย กลับบอกว่าไม่ซื้อแล้ว แบบนี้คงไม่ได้ เพราะการลงทุนเรื่องเพลังงานไม่ใช่การลงทุนแค่บาทสองบาท จึงต้องมีกติการมากพอสมควร และเหตุสุดวิสัยลักษณะนี้จะปล่อยให้นานได้ไม่เกิน 1 ปี
            ถ้ากำหนดเดินเครื่อง 1 มกราคม แต่ต้องเลื่อนไป 3 เดือนก็ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าสำหรับ 3 เดือนที่เลื่อนออกไป
หรือ

            (3) ถ้าจะให้หมดปัญหากับเอกชน ก็ซื้อโรงไฟฟ้าของเอกชนมาเป็นของกฟผ.เลย
แต่ถ้าเหตุสุดวิสัยเนิ่นนานเกินไป (เกิน 1 ปี) เอกชนมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา กฟผ.ก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา แต่ในกรณีนี้กฟผ.ต้องรับซื้อโรงไฟฟ้ามาเป็นของกฟผ. ทั้งนี้จะเป็นเงินเท่าใดต้องดูข้อมูลแต่ละแห่งอีกที
            กรณีที่2: กฟผ.ทำสัญญากับเอกชน และเอกชนทำตามสัญญาทุกอย่างโดยไม่บิดพลิ้ว แต่รัฐบาลกลับสั่งให้กฟผ.ยกเลิกสัญญา กฟผ.ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัยได้(เพราะรัฐบายสั่ง ไม่ใช่เพราะกฟผ.ตัดสินใจทำเอง)

            ถ้าเหตุสุดวิสัยเช่นนี้นานกว่า 1 ปีกฟผ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้แต่ในกรณีนี้ เอกชนก็ไม่ผิดอีก รัฐจึงต้องรับผิดชอบอยู่ดี โดยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
            (1) ให้กฟผ.ซื้อโรงไฟฟ้าเอกชนมาเป็นของกฟผ.เลย
            (2) เอกชนสามารถฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย ซึ่งรวมหมดทุกอย่างทั้งค่าศาล ค่าลงทุน ค่าดอกเบี้ย ค่าปรับ (กรณีที่เอกชนทำสัญญาไว้กับต่างประเทศ เช่น การซื้อขายเชื้อเพลิง ซึ่งสัญญาแบบนี้ต้องทำกันเนิ่นๆ และบังคับใช้ไปอีกนาน ค่าปรับอาจสูงมาก) ค่าขาดรายได้ และที่สำคัญคือค่าเสียโอกาส ซึ่งอาจประเมินกันยากมาก
            ค่าเสียโอกาส เช่น บริษัทเอกชนอ้างว่าถ้าเขาไปทำกิจการอย่างอื่น เช่นทำโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ หรือเล่นหุ้นต่างประเทศฯลฯ เขาอาจได้กำไรเป็นพันๆล้านไปแล้ว และเขาจะมาเรียกค่าเสียหายนี้กับกฟผ.ได้

            5. ถ้าเอกชนผิดสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการทำตามเงื่อนไขไม่ได้ หรือหาเชื้อเพลิงไม่ได้ หรือสร้างโรงไฟฟ้าไม่ทันหรืออย่างไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ในกรณีนี้กฟผ.อาจผ่อนผันให้โอกาสเอกชนแก้ไขได้บ้าง แต่ต้องไม่เกิน 240 วัน ถ้าครบ 240 วันแล้ว เอกชนยังแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ เช่น หาเชื้อเพลิงไม่ได้ ผลิตไฟไม่ได้ ฯลฯ กฟผ.มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้

           6. สิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัย เอกชนต้องดำเนินการหลายอย่าง เช่น
           (1) ต้องฟอกอากาศ ฟอกน้ำ กำจัดขยะจากโรงไฟฟ้าของตนเองให้ได้มาตรฐานของราชการ
           (2) ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่ารายงานอีไอเอ (Environmental Impact Assessment) ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม(สผ.)เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่ากระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหรือไม่ ส่วนการจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมเจ้าท่า หรือแม้กระทั่งอบต.จะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นของสผ.อีกที ถ้าได้รับอนุญาตจึงจะลงมือก่อสร้างได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็สร้างไม่ได้ ในรายงานอีไอเอนี้
            - ถ้ามีปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องเสนอมาตรการที่จะลดผลกระทบได้จริง
            - มาตรการนั้นๆต้องเหมาะสมกับสภาท้องถิ่น
            - ต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบหรือคอยเฝ้าระวังว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเสียไปหรือไม่
           (3) ต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้หน่วยงานที่อนุญาต และสผ. รับรู้ทุก 6 เดือน
           (4) ถ้าจะเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการในเรื่องหลักๆต้องขออนุญาตจากสผ.และหน่วยงานอนุญาตก่อนเสมอ จะเปลี่ยนเองโดยพลการไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงตำแหน่งโรงไฟฟ้า หรือวิธีหล่อเย็นเครื่องจักร ฯลฯ ก็ตาม

            ที่มา : กระทรวงพลังงาน http://www.energy.go.th/
Rating
Comments
Bysdfa @ Saturday, August 17, 2013 11:03 PM
asd a sd fasd

Bycheap nike free @ Wednesday, September 18, 2013 12:54 PM
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">cheap nike free</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">cheap nike free run</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free cheap</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free run cheap</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free 5.0</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike 5.0 free</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">free 5.0 nike</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free 3.0</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">sale nike free</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free run 3</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">free nike</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">the nike free run</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">nike free</a>
<a href="http://www.nikefreemaxer.net/">discount nike free</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">run free nike</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free womens</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free shoes</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">womens nike free</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free running</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free shoe</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max shoes</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">2013 nike air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max 2011</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike shoes air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max 95</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">95 nike air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">max air nike</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max women</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">run free nike</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free womens</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free shoes</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">womens nike free</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free running</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike free shoe</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max shoes</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">2013 nike air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max 2011</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike shoes air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max 95</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">95 nike air max</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">max air nike</a>
<a href="http://www.2013nikefreeusa.com/">nike air max women</a>

Bynike air max pink @ Friday, October 11, 2013 11:25 AM
Very significant Information for us, I have think the representation of this Information is actually superb one. This is my first visit to your site.

By

cheap gucci handbags

@ Monday, November 18, 2013 10:56 AM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

By

nike air max mens

@ Monday, November 18, 2013 10:59 AM

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

By

cheap gucci necktie

@ Monday, December 16, 2013 7:44 AM

You made some good points; I did a little research on the topic and found that most people agree with your blog. Thanks.

Bynike james球鞋 @ Thursday, January 23, 2014 4:52 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Byair force @ Wednesday, February 19, 2014 1:04 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Byair jordan籃球鞋系列 @ Monday, February 24, 2014 12:58 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

By

nike shoes air max

@ Monday, March 24, 2014 5:09 PM

I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information.

By

cheap air jordan shoes

cheap jordan shoes

scarves wholesale

@ Tuesday, May 06, 2014 8:36 AM

I am so glad this internet thing works and your Information really helped me. Might take you up on that home advice you.

Byadidas 陳冠希 @ Thursday, May 15, 2014 10:01 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

By

cheap jordan shoes

nike air max

air jordan cheap

disco @ Thursday, June 12, 2014 2:17 PM

Very significant Information for us, I have think the representation of this Information is actually superb one. This is my first visit to your site.

By @ Wednesday, June 18, 2014 6:52 PM
<a href="http://www.nb-580.com/shoes-index-314.html">new balance 580</a>
<a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-53.html">converse 1970</a>
<a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-217.html">converse開口笑</a>
<a href="http://www.converse1970.com/">all star 帆布鞋</a>
<a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-215.html">converse 高筒</a>
<a href="http://www.newbalance101.com/">nb鞋</a>
<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-247.html">new balance 996</a>
<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-249.html">new balance 574</a>
<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance 1400</a>

By @ Thursday, June 26, 2014 10:43 AM
new balance 580 <a href="http://www.nb-580.com/shoes-index-314.html">new balance 580</a>
converse 1970 <a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-53.html">converse 1970</a>
converse開口笑 <a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-217.html">converse開口笑</a>
all star 帆布鞋 <a href="http://www.101allstar.com/">all star 帆布鞋</a>
converse 高筒 <a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-215.html">converse 高筒</a>
nb鞋 <a href="http://www.newbalance101.com/">nb鞋</a>
new balance 996 <a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-247.html">new balance 996</a>
new balance 574 <a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-249.html">new balance 574</a>
new balance 1400 <a href="http://www.newbalance101.com/">new balance 1400</a>

Byconverse開口笑 @ Monday, July 14, 2014 3:13 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Bycrocs卡駱馳 @ Monday, July 21, 2014 6:20 PM
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1660">adidas 史密斯</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1517">converse帆布鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1526">converse專賣店</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1527">converse經典款</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1528">converse拖鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1529">converse開口笑</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1516">adidas 籃球鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1515">rose球鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1594">adidas沙灘鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1595">Adidas 童鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1599">Adidas 網球鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1518">toms專櫃</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1530">Toms 情侶款</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1519">new balance慢跑鞋</a>
<a href="http://www.ginzasports.com/Products/List.aspx?cat=1550">new balance情侶鞋</a>

Byair max2014 @ Tuesday, July 22, 2014 10:40 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

By羽絨背心 @ Friday, July 25, 2014 5:09 PM

<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1627">nike外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1669">adidas 外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1639">polo 外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1670">puma 外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=3">羽絨外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=7">棒球外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1627">運動外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Detail.aspx?Id=66182">防風外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Detail.aspx?Id=66072">牛仔外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1628">潮牌外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=9">運動套裝</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=9">運動童裝</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E7%89%9B%E4%BB%94%E5%A4%96%E5%A5%97">牛仔外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E6%AF%9B%E5%91%A2">毛呢外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E8%A1%9B%E8%A1%A3">衛衣</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1669">愛迪達外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=3">羽絨衣</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=3">風衣</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E7%AB%8B%E9%A0%98%E5%A4%96%E5%A5%97">立領外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Detail.aspx?Id=65958">西裝外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E7%9A%AE%E8%A1%A3">皮衣</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E5%A4%BE%E5%85%8B">夾克</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E9%80%A3%E5%B8%BD%E5%A4%96%E5%A5%97">連帽外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E5%8E%9A%E5%A4%96%E5%A5%97">厚外套</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/Search.aspx?q=%E8%83%8C%E5%BF%83&page=3">羽絨背心</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1672">christian audigier</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=2013">Ed Hardy專櫃</a>

Byjordan 5代 @ Wednesday, August 06, 2014 5:41 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Bynew balance 996 @ Wednesday, August 06, 2014 6:31 PM

<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-314.html">new balance 580</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">nb鞋</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance 官網</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-247.html">new balance 996</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-249.html">new balance 574</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/shoes-index-249.html">new balance 580</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance 1400</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance 999</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance outlet</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance慢跑鞋</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance女鞋</a>

<a href="http://www.newbalance101.com/">new balance男鞋</a>

<a href="http://www.newbalance176.com/">紐巴倫</a>
<p>

Bynew balance 996 @ Thursday, August 21, 2014 12:47 PM
<a href="http://www.101allstar.com/shoes-index-53.html">converse官方網</a>
<a href="http://www.converse1970.com/shoes-index-215.html">converse帆布鞋</a>
<a href="http://www.101allstar.com/shoes-index-234.html">converse專賣店</a>
<a href="http://www.101coat.com/Products/List.aspx?cat=1609&page=3">羽絨衣</a>
<a href="http://www.101allstar.com/shoes-index-216.html">all star 帆布鞋</a>
<a href="http://www.nb-580.com/shoes-index-256.html">newbalance</a>

Bytimberland帆船鞋 @ Friday, September 26, 2014 10:56 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

By長版上衣 @ Monday, October 20, 2014 11:35 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Byvoyance @ Saturday, November 08, 2014 8:39 PM
Great Article

By運動bra上衣 @ Friday, November 21, 2014 1:58 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

By鬼洗t恤 @ Tuesday, December 02, 2014 7:35 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Bylebron james球鞋 @ Sunday, January 11, 2015 7:06 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Bynb 996系列 @ Wednesday, January 14, 2015 10:26 PM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Byjordan籃球鞋 @ Thursday, July 30, 2015 9:53 AM
thank you for the share of you,i learn many things from your blog,thanks!

Byinvisible ink contact lenses @ Friday, July 31, 2015 4:02 PM
http://www.catmarkedcards.com

Bynike籃球鞋 @ Friday, November 06, 2015 4:10 PM
thanks your share,http://www.101sport.com.tw/

Bynike籃球鞋 @ Monday, November 09, 2015 10:31 AM
thanks your share,http://www.101sport.com.tw/

Bythailand soccer jersey @ Thursday, December 17, 2015 12:42 PM
http://www.soccerjersey2014.com/

Click here to post a comment
สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต