| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > การเพิ่มผลผลิต External
การเพิ่มผลผลิต

  การเพิ่มผลผลิต

  One point lesson - การใช้มาตรวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 

 

คำถามที่ 1: ถ้ามีมาตรวัดอันหนึ่งใช้เพื่อควบคุมในกระบวนการผลิต จะสามารถรู้ได้อย่างไรว่ามาตรวัดมีไว้ตรวจวัดค่าอะไร

คำตอบที่ 1: ทำการระบุ หมายเลขของมาตรวัด และกระบวนการที่ควบคุมไว้ให้ชัดเจน โดยอ้างอิงกับเอกสารควบคุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

 

คำถามที่ 2: จะรู้ได้อย่างไรว่ามาตรวัดที่ใช้มีค่าที่กำหนด(limit value)และค่าที่ควบคุม(control value)เท่าไร

คำตอบที่ 2: ทำการระบุค่าที่กำหนดและค่าควบคุม เอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยวัดตรงกับมาตรวัดและถูกต้องตรงตามเอกสารที่ใช้ควบคุม

 

คำถามที่ 3: จะทำอย่างไรให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำตอบที่ 3: ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ (visual aid) เช่น แถบสีแสดงค่าควบคุม เพื่อให้สามารถสังเกตุได้ง่าย พร้อมทั้งระบุแนวทางแก้ไขไว้อย่างชัดเจน

  ข้อสังเกตุ: ในกรณีเข็มหน้าปัดชี้ในพื้นที่ NG (สีแดง) หมายถึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาโดยด่วน
   
   

โดย คุณสุรชัย เมฆวงศาโรจน์, สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต