| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > การเพิ่มผลผลิต External
การเพิ่มผลผลิต

  การเพิ่มผลผลิต

  การใช้สื่อสัญลักษณ์ (Visual Aid) ในการควบคุมสินค้า
   1.ใช้สีของบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องบ่งชี้วันผลิต หรือประเภทของสินค้า
   2.ใช้สีของบรรจุภัณฑ์จำแนกผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าตามประเภท หรือวันที่ผลิต ทำให้ง่ายต่อการแยกแยะ และควบคุมภายในกระบวนการผลิต
   3.ใช้สีของบรรจุภัณฑ์เพื่อจำแนกประเภทสินค้า และวันที่ทำการผลิต ทำให้ควบคุมอายุของสินค้า และปริมาณสินค้าในที่จัดเก็บได้อย่างสะดวกและเหมาะสม

โดย คุณสุรชัย เมฆวงศาโรจน์, สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต