| Login
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : Knowledge Sharing > การเพิ่มผลผลิต External
การเพิ่มผลผลิต

  การเพิ่มผลผลิต

  กิจกรรมด้านคุณภาพ ของกลุ่มครบวงจรภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมด้านคุณภาพ ของกลุ่มครบวงจรภูมิภาค
ระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในการผลิต ของโรงงานคัดไข่ไก่ จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมที่ 1: การใช้เอกสารควบคุมการผลิต
การใช้เอกสารภาพ (Visual Aid) แสดงมาตรฐานและตัวอย่างชิ้นงาน และจัดวางในพื้นที่การทำงาน
เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตัดสินใจในการแยกแยะของเสียได้ถูกต้อง โดยเอกสารมีการระบุประเภทของเสียและเปรียบเทียบระหว่างของดี-ของเสียพร้อมคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 2: การแสดงข้อกำหนดหรือขั้นตอนการผลิต
การแสดงข้อกำหนดหรือขั้นตอนการผลิต (Work instruction) ในพื้นที่การทำงาน
เพื่อให้พนักงานทำงานได้ถูกต้อง โดยมีการระบุ พื้นที่การทำงาน, อุปกรณ์, ความถี่ในการทำ, และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ 3: ระบบควบคุมการผลิต
การใช้สัญญาณไฟเตือนกับระบบควบคุมการทำงานเพื่อแสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักร
เพื่อให้ทราบและแก้ไขเครื่องจักรได้ทันเวลา ลดความเสียหายจากความผิดพลาดในการผลิต

กิจกรรมที่ 4: การตรวจสอบเครื่องมือวัด
การใช้ตุ้มน้ำหนัก (Dead weight) ซึ่งมีน้ำหนักที่แน่นอนในการตรวจสอบน้ำหนักไข่ไก่
ตุ้มน้ำหนักมีค่าคงที่ ทำให้เครื่องมือวัดมีค่าความผิดพลาดน้อยกว่าวิธีอื่นๆ เช่น การใช้แรงกดจากสปริง

ปัญหา : ความผิดพลาดของเครื่องมือวัด โดยวิธีการสอบเทียบน้ำหนัก

ข้อเสนอแนะ : ควรมีการสอบเทียบและบันทึกค่าน้ำหนักตามระยะเวลาเนื่องจากเป็นเครื่องมือวัดที่มีกลไก อาจเกิดความสึกหรอซึ่งส่งผลให้คัดแยกไข่ไก่ผิดพลาด(ผิดน้ำหนัก)ได้ โดยอาจใช้วัสดุที่มีรูปทรงคล้ายไข่ไก่ และทราบน้ำหนักที่แน่นอนเป็นชิ้นงานมาตรฐาน (Master) ในการสอบเทียบน้ำหนักของเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง

หมายเหตุ : การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัด

กิจกรรมที่ 5: การใช้ตุ้มน้ำหนัก (Dead weight)
ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือวัด
ถ้าการคัดไข่ไก่เบอร์1 ซึ่งสมมุติว่ามีช่วงน้ำหนัก 10.0 – 12.0 กรัม Lot หนึ่งได้ผลลัพธ์ดังรูป
จะพบว่ามีไข่ไก่จำนวนหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ (ซึ่งควรจะเป็นไข่เบอร์0 ที่มีราคาสูงกว่า) ส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้บางส่วนจากการวัดที่ผิดพลาด

กรณีนี้จึงควรตรวจสอบเครื่องมือวัดไข่ไก่เบอร์ 0 ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนหน้าว่ามีความความผิดพลาดหรือไม่ ทำไมถึงไม่สามารถตรวจจับไข่ไก่กลุ่มนี้ได้

กิจกรรมที่ 6: การใช้ตุ้มน้ำหนัก (Dead weight) (ต่อ)

แนวทางแก้ไขปรับปรุง : การจัดทำชิ้นงานมาตรฐาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ชิ้นงานมาตรฐานควรมีทั้งชิ้นงานดีและชิ้นงานเสีย เพื่อให้ยืนยันได้ว่าเครื่องมือวัดอยู่ในช่วงวัดที่ต้องการ

กิจกรรมที่ 7: เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
การใช้แผ่นสเตนเลส (Stainless Steel plate) ในการย้ายไข่ไก่จากถาดไปยังเครื่องคัดไข่ เพื่อให้สามารถย้ายไข่ไก่ได้ทีละหลายๆฟอง เป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน

ปัญหา : เกิดความเสียหาย(ไข่ไก่บุบ,ร้าว) ระหว่างขั้นตอนการทำงาน โดยมีอัตราเสีย 1.8% *

การใช้แผ่นสเตนเลส (Stainless Steel plate) (ต่อ)

แนวทางแก้ไขปรับปรุง : ปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ โดยอาจใช้แผ่นฟองน้ำวางรองที่แผ่นสเตนเลสและโต๊ะงานเพื่อลดแรงกด-กระแทกจากขั้นตอนการทำงาน

โดย คุณสุรชัย เมฆวงศาโรจน์, สำนักพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต