| Login
Increase Font Size on PortalDecrease Font Size on PortalReset Font sizes to Portal Defaults.
 ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ข่าวกิจกรรม
ข่าวอื่นๆ

  ข่าวกิจกรรม

  กลุ่มผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - เมื่อวันที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2552

   

การร่วมรับฟัง และหารือแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 พร้อมทั้ง ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและวิธีดำเนินงานเพื่อให้สถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อ ปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับ โรงงานและอาคารควบคุม ประมาณ 70 แห่ง ที่มีอยู่ในเครือฯ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย พลังงาน,ประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต